Vážený zákazníku, Ve dnech od 21.6.2024-5.7.2024 bude u nás probíhat čerpání dovolených. V důsledku toho může dojít ke zdržení odesílání objednávek, proto v případě jakýchkoli problémů s objednávkou nebo dotazů nás kontaktujte na e-mail info@biopoint.sk Děkujeme za pochopení

Obchodní podmínky

  • Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na právní vztahy mezi kupujícím nebo spotřebitelem a provozovatelem internetového obchodu Biopoint.sk – Biopoint.sk, s.r.o, so sídlom Baničova 3, 040 18 Košice, Slovenská republika, IČO: 50719386, DIČ: 2120437781, IČ DPH: SK2120437781, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 40802/V (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

Kontakty: email: info@biopoint.sk, tel.: +421 917 393 842

2. Na právní vztahy se spotřebiteli se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb., zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákon č. 22/2004 Sb., o elektronickém obchodu v platném znění. Na obchodní vztahy (jako i další právní vztahy, které z něj mohou vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, se vztahují zejména ustanovení obchodního zákoníku.

3. Kupujícím je každý podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který odeslal po vlastní autorizaci elektronickou objednávku zpracovanou systémem elektronického obchodu.

4. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku zpracovanou systémem elektronického obchodu.

5. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím nebo spotřebiteli, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu.

6. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího nebo spotřebitele a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

7.Zboží – produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím obchodu.

8. Zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího nebo spotřebitele je zboží, které bylo speciálně objednáno od dodavatele prodávajícího pro konkrétního kupujícího nebo spotřebitele na základě specifikace dané kupujícím nebo spotřebitelem a za které byla prodávajícím vyžádána peněžní záloha na zaplacení kupní ceny.

9. Internetová stránka www.biopoint.sk (dále jen „stránka“) je internetový obchod zaměřený na prodej zboží kupujícím nebo spotřebitelům.

10. Internetovým prohlížením nebo používáním stránky každý uživatel potvrzuje, že akceptujete tyto podmínky. V případě, že právní předpisy poskytují spotřebiteli širší práva a širší ochranu, jak vyplývá z těchto podmínek, tak se přednostně použije zákonná úprava na tento právní vztah, namísto úpravy v těchto podmínkách. Stejně se na tento právní vztah použije zákonná úprava tehdy, jestliže je to pro spotřebitele výhodnější. Uživatel je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami před zahájením používání stránky.

11. Prodávající poučuje kupující a spotřebitele, že orgánem dozoru v oblasti prodeje, prodeje přes internet a spotřebitelských práv je: Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, ul. Prievozská č. 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava – 27, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, tel.: (+421) 02/58272 172; 02/58272 104, fax: 02/58272 170, e-mail: ba@soi.sk.

 • Objednávka, uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných registračním formulářem. Spotřebitel v objednávce dále uvede jméno a příjmení, adresu bydliště a dodací adresu, pokud je jiná než adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail. Kupující v objednávce uvede obchodní jméno, sídlo, dodací adresu, pokud se liší od adresy sídla, IČO, DIČ, IČO DPH, telefonní číslo, e-mail. Součástí elektronické objednávky je i přesné označení objednávaného zboží s uvedením počtu, způsobu zaplacení, způsobu doručení a převzetí zboží, přičemž tyto náležitosti objednávky probíhají automaticky po vložení zboží do e-košíku.

2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a ze strany prodávajícího nejsou považovány za závazné. Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující nebo spotřebitel dostane na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Toto oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího nebo spotřebitele o přijetí jeho objednávky. Toto oznámení obsahuje celkové shrnutí objednávky a poučení kupujícího nebo spotřebitele.

3. K akceptaci objednávky zboží ze strany prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy, dochází prostřednictvím zaslaného potvrzení elektronickou poštou – e-mail o stavu objednávky.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny objednaného zboží (prodávající negarantuje cenu zboží, která je uvedena v nabídkovém listu obchodu v době uskutečnění objednávky, vzhledem k tomu, že je tato cena závislá na změně dodavatelských cen předmětného zboží). V takovém případě k uzavření kupní smlouvy dochází písemným akceptováním změněné ceny kupujícím nebo spotřebitelem odeslaným elektronickou poštou. Pokud kupující nebo spotřebitel změněnou cenu neakceptuje, závazná objednávka, resp. ani kupní smlouva nevznikne.

5. Po akceptaci objednávky je zákazník povinen zaplatit kupní cenu (včetně všech nákladů na balné a poštovné), pokud ji už nezaplatil v procesu objednávky, a následně je prodávající povinen dodat objednané zboží.

 • Dodací podmínky

1. Místem plnění smlouvy se rozumí místo dodání uvedené kupujícím nebo spotřebitelem v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služba) nebo prodávající dodá zboží vlastními prostředky či na základě dohody s kupujícím nebo spotřebitelem bude zboží připraveno u předem dohodnutého subjektu nebo na odběrném místě.

2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy kupující nebo spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo se

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

3. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího nebo spotřebitele dodáním zboží a zaplacením kupní ceny v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího nebo spotřebitele, který má výrobky a služby v držení, má kupující nebo spotřebitel všechny povinnosti schovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

4. Prodávající dodá zboží kupujícímu nebo spotřebiteli v co možná nejkratší době po přijetí platby celé kupní ceny včetně přepravních nákladů za objednané zboží na svůj účet; dodací lhůty jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Kupující nebo spotřebitel bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděné termíny dodávek orientační charakter. Kupující nebo spotřebitel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu nebo spotřebiteli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího nebo spotřebitele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.

5. Zboží je při dopravě bezpečně zabaleno. Při přebírání zboží je kupující nebo spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto potvrdit na přepravním listu. Pokud je zásilka viditelně poškozena, zničena nebo nekompletní, kupující nebo spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího; při doručení zboží kurýrem nebo poštou je kupující či spotřebitel povinen sepsat o těchto skutečnostech protokol. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena přepravních nákladů se účtuje dle platného ceníku uvedeného na stránce přepravce. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že je zboží skladem. V případě, že se zboží nedistribuovalo z důvodu nedostatku na skladě, distribuuje se okamžitě po jeho dodání na sklad.

6. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za zboží, a to bez ohledu na to, že vlastnictví zboží a služeb ještě nepřešlo na kupujícího nebo spotřebitele. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího nebo spotřebitele momentem převzetí zboží kupujícím nebo spotřebitelem či jejich zmocněncem.

7. Prodávající dodá kupujícímu nebo spotřebiteli nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.

8. U některých skupin produktů (zboží nad 15 kg a zboží větších rozměrů) si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu za dodání zboží kurýrní službou, o čemž bude prodávající informovat kupujícího nebo spotřebitele telefonicky před uzavřením smluvního vztahu.

9. V případě dodání zboží do zahraničí prodávající se spotřebitelem nebo kupujícím dohodne dodací a platební podmínky individuálně.

10. Kupující nebo spotřebitel uvede v objednávce formu, jakou mu má být objednané zboží dodáno. V případě, že si kupující nebo spotřebitel zvolí osobní převzetí zboží, tak toto zboží si může převzít až po e-mailu prodávajícího zaslaném kupujícímu nebo spotřebiteli, že zboží má již připraveno k převzetí na odběrném místě.

11. Zboží odeslané poštou nebo kurýrem se řídí řádem poštovní/kurýrní společnosti.

12. V případě, že kupující nebo spotřebitel nezaplatí kupní cenu v hotovosti a nepřevezme zboží osobně ani do 30 dnů ode dne uvedeného v e-mailu podle bodu 10 tohoto článku, tak platí, že kupující nebo spotřebitel od smlouvy odstoupil, čímž se objednávka ruší od počátku. V ostatních případech, pokud kupující nebo spotřebitel nepřevezme objednané zboží a případné další snahy prodávajícího o doručení objednaného zboží zůstanou bezvýsledné, prodávající má právo na poplatek za uskladnění zboží ve výši 0,50 € denně od kupujícího, resp. spotřebitele. Toto právo mu vzniká po 30 dnech ode dne vrácení zboží prodávajícího (z důvodu nepřevzetí). Pokud kupující nebo spotřebitel ani po třech měsících nepřevezme zboží, prodávající má právo zboží dále prodat a z výtěžku z prodeje si započítat veškeré náklady, které mu vznikly.

 • Kupní cena

1. Ceny uvedené na webovém sídle stránky platí výhradně na nákup prostřednictvím webového sídla. Součástí ceny nejsou náklady na dodání zboží a balné ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno jinak v popisu produktu.

2. Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny symbolem „akce“ nebo „výprodej“. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo dokud je uvedeno u zvýhodněné ceny.

3. Kupující nebo spotřebitel má možnost uhradit kupní cenu včetně dalších nákladů (poštovné a balné, příp. jiné poplatky):

a) v hotovosti doručovateli při převzetí zboží na dobírku,

b) platbou na účet provozovatele (na základě faktury, která bude zákazníkovi doručena na e-mail i s platebními údaji), přičemž zboží bude zasláno zákazníkovi až po připsání příslušné částky na bankovní účet, – ovšem jen za předpokladu, že stránka tuto možnost nabízí,

c) platbou přes bankovým prevodem nebo jiné platební systémy, přičemž zboží bude zasláno zákazníkovi až po potvrzení o zaplacení příslušné sumy za zboží,

d) přes platební bránu (platební kartou), přičemž zboží bude zasláno zákazníkovi až po potvrzení o zaplacení příslušné částky za zboží.

 • Záruka, odpovědnost a reklamace

1. Tyto reklamační podmínky se vztahují na produkty zakoupené u prodávajícíhoBiopoint.sk, s.r.o, so sídlom Baničova 3, 040 18 Košice, Slovenská republika, IČO: 50719386, DIČ: 2120437781, IČ DPH: SK2120437781, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 40802/V (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

2. Záruční doba (doba minimální spotřeby) produktů je vyznačena na obalu produktu. V ostatních případech platí obecná záruční doba v délce 24 měsíců, a to ode dne převzetí zboží.

3. Zákazník se zavazuje, že ihned po převzetí zboží ho důkladně prohlédne, a v případě vady to neprodleně písemně (e-mailem) sdělí provozovateli. V případě, že se vada zboží objeví v záruční době, může zákazník toto zboží reklamovat; musí tak však učinit neprodleně po vyskytnutí takové vady. Pokud budou tyto vady oznámeny později, provozovatel takovou reklamaci neuzná (týká se to zejména vad, které by mohly vzniknout při používání zboží).

4. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího práva ze záruky pouze na zboží zakoupené u prodávajícího a pouze na zboží, které má vady způsobené výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím.

5. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci elektronickou formou na adrese: info@biopoint.sk.

6. Reklamační řízení na zboží, který lze doručit, začíná dnem splnění následujících podmínek:

 • doručení písemného uplatnění reklamace prodávajícímu,
 • doručení vadného zboží spolu s jeho příslušenstvím (dodacím listem nebo záručním listem, dokladem o zaplacení, dokumentací a návodem ke zboží),
 • poskytnutím součinnosti, pokud je nutná k uplatnění a vyřízení reklamace).

7. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít reklamované zboží zaslané prodávajícímu na dobírku.

8. Reklamační řízení na zboží, které objektivně nelze doručit, začíná dnem splnění následujících podmínek:

 • doručením písemného uplatnění reklamace prodávajícímu,
 • provedením prohlídky zboží prodávajícím nebo pověřenou osobou,
 • poskytnutím jiné součinnosti, pokud je nutná k uplatnění a vyřízení reklamace.

9. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dní, a to ve smyslu zákona č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodávající předem informuje spotřebitele, pokud je třeba prodloužit dobu na vyřešení reklamace u zboží, které je nutné zaslat na opravu výrobci, nebo je třeba odborné (znalecké) posouzení reklamované vady. Reklamační doba se tak přiměřeně prodlužuje. V každém případě má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo žádat výměnu zboží, pokud by reklamace přesáhla 30 dní a zákazník nebude souhlasit s prodloužením reklamační lhůty.

10. Prodávající nepřebírá záruku a reklamaci nelze uplatnit, jestliže k chybě (vadě) došlo nesprávným zacházením se zbožím, nesprávným používáním zboží, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku; za takové vady plně odpovídá sám kupující nebo spotřebitel. Ze záruky jsou také vyjmuty vady zboží způsobené živelní pohromou.

11. Nárok na uplatnění reklamace po dobu trvání záruky u prodávajícího zaniká:

 • nepředložením dokladu o zaplacení a jiné související dokumentace,
 • neoznámením zjevných nedostatků při převzetí zboží,
 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 • neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.

12. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatní během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

13. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, tak v dokladu o vyřízení reklamace prodávající uvede, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady.

Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

14. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže.

15. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

16. Vyřešením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě opodstatněné reklamace prodávající uhradí spotřebiteli veškeré účelně vynaložené náklady spojené s reklamací zboží.

17. Provozovatel tímto informuje zákazníky (spotřebitele), že jakákoliv svá práva a nároky mohou vůči provozovateli uplatňovat i v rámci alternativního řešení spotřebitelských sporů (on-line). Stejně i nároky provozovatele vůči zákazníkům (spotřebitelům) mohou být uplatněny prostřednictvím alternativního řešení spotřebitelských sporů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je dostupný na internetové stránce www.mhsr.sk/zoznam- subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. On-line řešení sporu zabezpečuje i Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO) je na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku. Využití alternativního řešení spotřebitelských sporů šetří peníze a čas, protože stížnost bude vyřízena do 90 dnů, přes internet a bez značných finančních výdajů (do 5 eur včetně DPH). V případě jakýchkoliv problémů může zákazník kontaktovat provozovatele i e-mailem.

18. Pro správné používání stránky je nutné být připojen do internetové sítě, přičemž používání internetu může být zpoplatněno poskytovatelem internetových služeb. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za správné fungování internetové sítě. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za škody při používání stránky, při náhodném či plánovaném výpadku stránky a nefunkčnosti stránky. Prodávající také nenese odpovědnost při zneužití registračních a přihlašovacích údajů kupujícího nebo spotřebitele, ani při neoprávněném použití platebních prostředků.

19. Uživatelé využívají obsah stránky na vlastní riziko. Prodávající neodpovídá za přímé ani nepřímé škody, které by uživateli mohly vzniknout v souvislosti s využíváním informací získaných na stránkách.

20. Stránka může odkazovat na webové stránky třetích subjektů, které prodávající nekontroluje a neodpovídá za jejich obsah. Prodávající nemá povinnost zkoumat obsah webových stránek třetích subjektů. Totéž se týká i reklamy prezentované na stránce.

21. Systém stránky může být v pravidelných intervalech odstaven za účelem údržby. Prodávající zároveň nezaručuje nepřetržitou a bezchybnou funkčnost serveru, na kterém provozuje stránku, a má právo kdykoliv přerušit poskytování služeb na jakoukoliv dobu. Odstavení serveru může prodávající uskutečnit bez varování a bez uvedení důvodu.

 • Ochrana soukromí

1. Prodávající se zavazuje, že bude od kupujícího nebo spotřebitele vyžadovat jen údaje, které slouží výhradně pro účely související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

2. Ochrana osobních údajů kupujících a spotřebitelů je řešena v samostatném dokumentu zveřejněném na stránce prodávajícího.

 • Ostatní práva a povinnosti

1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito podmínkami před zahájením používání stránky.

2. Uživatelé nesmějí používat žádné zařízení nebo software, který by narušoval fungování stránky. Publikování, přepisování nebo další šíření jakéhokoli obsahu stránky bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího je zakázáno. Všechny materiály včetně obrázků, softwaru, textu, grafiky a jiného obsahu stránky jsou chráněny autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví. Označení zboží, služeb a společností uváděných na stránce může být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

3. Uživatel se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem obtěžovat jiné uživatele na stránce.

4. Pokud prodávajícímu vznikne škoda kvůli uživateli v souvislosti s používáním stránky z důvodu, že uživatel nedodržel tyto podmínky nebo obecně závazné právní předpisy, je uživatel povinen nahradit tuto škodu prodávajícímu v plném rozsahu.

5. Jen spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne doručení/převzetí zboží.

6. Při uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu je spotřebitel povinen informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy, a to jednoznačným písemným prohlášením zaslaným na adresu provozovatele nebo na e-mailovou adresu provozovatele. Pro účely odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn využít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který byl spotřebiteli poskytnut a který je pro spotřebitele k dispozici v příloze na konci těchto podmínek.

7. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

8. Po odstoupení od smlouvy budou spotřebiteli vráceny všechny platby, které spotřebitel uhradil na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména uhrazená cena za zboží, včetně případných dalších plateb přijatých od spotřebitele na základě smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, jako jsou náklady na dopravu, dodání a poštovné a jiné náklady a poplatky. To se však nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který mu byl nabídnut. Platby budou spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Úhrada těchto plateb bude provedena stejným způsobem, jaký spotřebitel použil při své platbě, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků spotřebiteli. Spotřebiteli budou tyto platby uhrazeny až po doručení vráceného zboží zpět na adresu provozovatele.

9. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, a to i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10. Jestliže spotřebitel požádal v případě poskytování služeb o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen uhradit cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy spotřebitel oznámil své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Provozovatel tímto poučuje spotřebitele, že v případě zahájení poskytování služby provozovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud spotřebitel o poskytování této služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá, spotřebitel udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy. Provozovatel tímto poučuje spotřebitele, že v případě využití služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitel udělením souhlasu se zahájením poskytování takového elektronického obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

11. Ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb., spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud jejím předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému než ubytovacímu účelu, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času, a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. V případě dodání zboží nebo služeb provozovatele uvedených výše spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Provozovatel poučuje spotřebitele, že orgánem vykonávajícím dozor ohledně ochrany práv spotřebitele je Česká obchodní inspekce.

 • Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

2. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit či upravit tyto podmínky. Pokud je (pokud se stane) některé ustanovení těchto podmínek neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, všechny ostatní podmínky těchto podmínek zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Tyto podmínky se řídí slovenský právním řádem. V případě, že jsou tyto podmínky přeloženy do jiného jazyka, tak v případě rozporu platí výklad podle slovenského jazyka.

3. Kupující nebo spotřebitel prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu nebo spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokážou příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

V Košicích dne 01.01.2022

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

1. Komu:

Biopoint.sk, s.r.o, se sídlem Baničova 3, 040 18 Košice, IČO: 50719386, jako prodávajícímu na internetové stránce www.biopoint.cz a prodejci zboží, které zákazník (spotřebitel) koupil.

2. Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí

této služby* :

3. Datum objednání přes portál www.biopoint.cz:

4. Číslo objednávky (variabilní symbol):

5. Jméno a příjmení spotřebitele:

6. Poštovní adresa spotřebitele:

7. Peníze žádám vrátit na účet (IBAN + název banky):

8. E-mail a telefon na spotřebitele:

9. Podpis spotřebitele:

10. Datum:

*Nehodící se škrtněte.

Tento formulář pro odstoupení od smlouvy prosím zasílejte výhradně na uvedenou adresu: Biopoint.sk, s.r.o, se sídlem Baničova 3, 040 18 Košice, IČO: 50719386 nebo na e-mail: info@biopoint.sk.

POUČENÍ SPOTŘEBITELE:

1. Zákazník – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen „spotřebitel“) – je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne doručení zboží.

2. Při uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu je spotřebitel povinen informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy, a to jednoznačným písemným prohlášením zaslaným na adresu provozovatele nebo na e-mailovou adresu provozovatele.

3. Pro účely odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn využít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který byl spotřebiteli poskytnut.

4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

5. Po odstoupení od smlouvy budou spotřebiteli vráceny všechny platby, které spotřebitel uhradil na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména bude uhrazena cena za zboží včetně případných dalších plateb přijatých od spotřebitele na základě smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, jako jsou náklady na dopravu, dodání a poštovné a jiné náklady a poplatky. To se však nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který mu byl nabídnut. Platby budou spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Úhrada těchto plateb bude provedena stejným způsobem, jaký spotřebitel použil při své platbě, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků spotřebiteli. Spotřebiteli budou tyto platby uhrazeny až po doručení vráceného zboží zpět na adresu provozovatele.

6. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, a to i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7. Jestliže spotřebitel požádal v případě poskytování služeb o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen uhradit cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy spotřebitel oznámil své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Provozovatel tímto poučuje spotřebitele, že v případě zahájení poskytování služby provozovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud spotřebitel o poskytování této služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá, spotřebitel udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy. Provozovatel tímto poučuje spotřebitele, že v případě využití služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitel udělením souhlasu se zahájením poskytování takového elektronického obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

8. Ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb., spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud jejím předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému než ubytovacímu účelu, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času, a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. V případě dodání zboží nebo služeb provozovatele uvedených výše spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. Provozovatel poučuje spotřebitele, že orgánem vykonávajícím dozor ohledně ochrany práv spotřebitele je Česká obchodní inspekce.